Menu
Městys Plaňany
PlaňanyOficiální internetové stránky
800 let městyse Plaňany
1222              2022
nahoru

Historie MO

Vážení přátelé rybáři, vážení spoluobčané,

Dovolte nám, seznámit Vás se stručnou historií naší MO Českého rybářského svazu v Plaňanech.

Dokument zachycuje nezměrné úsilí našich členů a funkcionářů o vytvoření technické a administrativní základny pro chov ryb, od nichž se odvíjí i úspěšnost lovu.

Český rybářský svaz je občanské sdružení, jehož posláním je:

  • vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství
  • chránit přírodu, čistotu vod a životního prostředí
  • působit na mládež v oboru rybářství a životního prostředí

(Stanovy ČRS)


1932

Rybářský spolek v Plaňanech byl ustaven v hostinci „U Lva „ (č.p. 69 ) dne 24.července za účasti 16 členů.

Důvodem k založení byla skutečnost, že cukrovar Plaňany si dělal nárok na povodí Výrovky a místním rybářům zakázal provádět rybolov.

Prvním předsedou spolku se stal pan František Vojtěch.

1933 - 39

Novým předsedou se stal pan Jan Kobylák. Počet členů základny neustále rostl, v roce 1938 dosáhl počtu 27 členů. Spolek hospodaří na potoce Kouřimka a na rybnících v Plaňanech a Zalešanech.

1939 – 44

Spolek existuje i v době okupace republiky Německem. K činnosti spolku je třeba povolení, a všichni členové musí předložit potvrzení o árijském původu. Nadřízeným orgánem spolku je Poříční svaz pro povodí od Kojic ku Brandýsu v Kolíně, jemuž je spolek povinen odvádět příspěvek ( v roce 1942 : 80,-K ).

Povolenka stojí 5,- K a spolek z ní musel odvádět 3,- K na zvelebení rybářství.

Po úmrtí Jana Kobyláka byl novým předsedou zvolen pan Ferdinand Dovalil.

V roce 1941 vychází vládní nařízení o úpravě rybářství. Ve vodách, pro něž platí toto nařízení, nesmí nikdo loviti ryb, kdo nemá rybářského lístku a nemůže se vykázati buď průkazem o oprávnění k výkonu rybářského práva nebo povolenkou k rybolovu.

1945

V tomto roce zakládá spolek „ Jednací knihu „.

První valná hromada po osvobození se konala 15.července 1945 a první poválečný výbor vede nově zvolený předseda Josef Kostelecký.

Užívání toku Kouřimky - Výrovky je podmíněno uzavřením nájemných smluv a placením nájemného všem obcím za úsek protékající jejich katastrem.

Spolek obhospodařuje rybník v Žabonosech, který je majetkem cukrovaru v Plaňanech, jemuž slouží jako nádrž průmyslové vody.

Problém je zde stále hrozící výpověď při uplatňování škod na rybách v době řepných kampaní.

1946

Spolek čítá 146 členů, kteří ulovili na udici 295 kg ryb.

1947

Vzniká dvouletý plán na obnovu národního hospodářství. Jeho součástí je „Dvouletý plán rybářských spolků “, který vydává nadřízený orgán Jednota rybářů ČSR v Praze.

Trvá vázané hospodářství, a tak musí spolek žádat na zemském svazu např. o 15 párů gumových bot. Stejně tak je nutné žádat o poukazy na stavební materiál ( cement ) a jiné prostředky. Při rybářském spolku v Plaňanech je ustanovena „Odbočka v Žabonosech“ se 20 členy.

1948

Po únorových událostech jsou vytvořeny akční výbory Zemského svazu rybářů. Spolek musí zaslat seznam členů, kteří byli ze spolku vyloučeni nebo prošli očistou. Byl upraven rybolov na rybníku v Plaňanech a Žabonosech. Člen ulovenou rybu do 1 kg je povinen dát do potoka, nad 1 kg si může 1 ks ponechat a ostatní pustit zpět.

1949

Vzniká nový centrální orgán Jednota rybářů ČSR v Praze a tvoří se návrh na rybářské revíry a povinnost zarybňování. V prosinci provedli rybáři výlov Žabonoského rybníku. Sloveno bylo 290 ks kapra a 60 kg štik.

1950

Spolek má 53 členů, kteří uloví na udici 367,5 kg ryb.

Rybářský spolek v Plaňanech se poprvé objevuje v tisku. Svobodné slovo dne 12.2.1950 v článku „Rybářský spolek plánuje“ vyzdvihuje pracovní elán na vybudování třecího rybníčku 30 x 10 m a na údržbu plaňanského rybníku, z něhož rybáři chtějí odstranit střepy a jiné odpady, které tam naházeli nesvědomití občané. Ti mají zájem pouze o příděl vánočních kaprů, ale o pomoci při práci nechtějí ani slyšet...

1951

Dochází k přejmenování rybářského spolku na „ Lidový rybářský spolek “.

Je ustanoven revír Kouřimka 1 a určen první zarybňovací plán 300 ks K2 , 100 ks L2 ,300 ks C2 , 200 ks Š1 , 200 ks Ca1 , 200 ks BR a 1.000 ks úhořího monté.

1952

V listopadu jsou dokončeny třecí rybníčky „ U splavu “ v Plaňanech.

1953

Končí placení nájemného z tekoucích vod.

1954

Ve funkci předsedy rybářského spolku končí Josef Kostelecký. Nahrazuje ho pan Adolf Lisý z Plaňan.

1955

Stížnost zaslaná na Jednotu rybářů v Praze obsahuje nesouhlas s výpovědí na rybníku v Žabonosech, kritizuje hospodaření Čs. státního statku na rybníku v Poboří a nemožnost vymáhání škod na rybách v době řepných kampaní.

Spolek má 51 členů a 5 porybných. Uloveno je 1.232 kusů ryb ve váze 240 kg.

1956

Pokračují spory s cukrovary o náhradu škod. O řepné kampani uhynulo 700 kg ryb.

Novým předsedou se stává pan Josef Diviš a hospodářem pan Jiří Kučera, oba z Plaňan.

1957

V tomto roce vzniká celostátní organizace Československý svaz rybářů. Název „ Lidový spolek rybářů “ je změněn na  „ Místní organizaci “  ( MO ).

Do Místní organizace v Plaňanech vstupují rybáři z Peček.

1959

Organizace má 89 členů. Ti za rok uloví 1.613 ks ryb ve váze 814 kg, z toho kapra 317 ks ve váze 550 kg.

MO ČRS obhospodařuje 6 rybníků. Jeden sportovní Žabonosy - 4,5 ha, dva výtažníky Plaňany - 0,5 ha, Zalešany - 0,3 ha a třecí rybníčky „ U splavu “. V organizaci se zavádí nové účetnictví obsahující veškeré majetkové položky. Dosud byla pouze pokladní kniha.

1960

Rok je poznamenán krizí výboru, kterou řeší Oblastní pobočka Čs. rybářského svazu.

Z funkcí odstupují hospodář Jiří Kučera a jeho zástupce Syrovátka Jar.

1961

Krize je překonána. Je zvolen nový výbor a předsedou se stává Ing. Ladislav Mašín z Peček, hospodářem pan Luboš Šticha z Plaňan. Nastává oživení činnosti a upevnění disciplíny.

Vzniká pracovní povinnost 10 brigádních hodin pro každého člena a je vytyčen úkol soběstačnosti ve výrobě násad.

Pro chov ryb jsou získány rybníky v Milčicích a ve Vrbčanech.

1963

Vychází „ Zákon o rybářství č.102/1963 Sb.. Rybářské právo je národním majetkem.

9.5.1963 proběhne výlov rybníku v Žabonosech, při kterém se vyskytnou závažné organizační a technické nedostatky. V důsledku toho začíná nákup lovících potřeb. Pořizují se sítě, kesery, kádě a jiné.

1964

MO získává k hospodaření rybník v Hradeníně.

Je registrováno 80 členů, kteří uloví za rok 766 ks ryb ve váze 687 kg.

1965

Ve výsledcích hospodaření se začínají projevovat nové podmínky pro výrobu a vysazování násad. Za rok je na udici uloveno 2.469 ks ryb ve váze 1.344 kg, z toho kapra 540 ks ve váze 888 kg.

1967

Pro sportovní rybaření je převodem od Státních statků získán rybník Poboří. Vleklý spor o rybník v Žabonosech řeší přípis Okresního národního výboru v Kolíně, ve kterém je rybník vyňat z majetku Kolínských cukrovarů a převeden na ONV. Uživatelem se stanovuje Místní organizace ČRS Plaňany. V Plaňanech probíhá odbahňování obecního rybníku a rybáři betonují novou výpusť. Období intenzifikace zemědělské výroby se začíná projevovat na kvalitě povrchových vod. Je zaznamenána první otrava silážními vodami na rybníku

Vrbčany a v Milčicích. Ve funkci hlavního hospodáře střídá pana Luboše Štichu pan Jaroslav Syrovátka.

1968

Výbor MO rozhodl zrušit tzv. „volné pondělky“ (zákaz rybolovu) a povolil celotýdenní rybolov. Je možno ulovit pouze 1 kapra denně.

Cena roční povolenky pro člena je 50,- Kčs, pro hosty 100,- Kčs.

1969

V rámci politických změn je rozdělen dosavadní Československý svaz rybářů na Český a Slovenský svaz. Jsou zavedeny celosvazové povolenky.

Pod rybníkem v Žabonosech rybáři svépomocí budují nové třecí rybníčky. Brigádní povinnost je zvýšena na 20 hodin.

V Dobřichově MO pořádá I. rybářský ples a z jeho výtěžku je zakoupena nová 50 m síť.

V roce 1969 je zahájena výstavba nového úseku státní silnice E 15 z Prahy do Kolína, která nově přetíná údolí Výrovky.

Vybudování nového mostu a silničního náspu si vyžádalo zásah do toku regulací a narovnáním toku. Mizí známá rybářská místa „V sekyře“, „ U utopené “ a další.

1970

Rok největších úhynu obsádek. V Žabonosech do rybníku vytekla melasa z výkrmny býků, uhynulo 80% obsádky.

Na rybníku v Milčicích byla zcela zničena obsádka řízkovými šťávami.

V Kostelní Lhotě vzniká místní skupina rybářů a rybník v Kostelní Lhotě je zařazen do revíru Kouřimka 1. Vzrůstající technické zázemí si vyžaduje zřídit sklad nářadí.

Od obce je získán a zadaptován starší objekt „ U Pecholdů “.

1971

Ministerstvo zemědělství a výživy předává, na základě zákona o rybářství, revír Kouřimka 1 bezplatně do užívání ČRS, místní organizaci v Plaňanech.

Rybáři uloví za rok 4,047 ks ryb ve váze 2.014 kg.

1972

Město Pečky dokončuje vodní nádrž „ Na Benešovce “ vybudovanou jako předehřívací nádrž pro městské koupaliště a požární zdroj vody. Zároveň ji předává do užívání rybářům.

1973

Rybáři z Plaňan obnovují rybník v Přebozech, v té době vypuštěný a využívaný jako bažantice. Pronájmem je k chovu ryb získán rybník v Bošicích, kde místní rybáři vstupují do MO Plaňany.

Odbahněn je rybník v Hradeníně.

1974

Počet členů přesahuje hranici 200 osob ( 202 členů ).

V Žabonosech provádějí rybáři generální opravu stavidel. Do revíru je zařazen Lom Stráž ve Vrbčanech. Nádrž Kocanda je získána k chovu ryb. Na Výrovce u Vrbčan ruší Povodí Labe starý jez a nahrazuje ho kamenným skluzem. Nadále rostou úlovky.

Rybáři uloví na udici 5.505 ks ryb ve váze 4.461 kg, z toho kapra 2.362 ks ve váze 3.625 kg.

1975

Vzniká celokrajské hospodaření ČRS. Povolenka k lovu má platnost pro všechny revíry Středočeského kraje. Tržbu za povolenky odvádí MO na účet krajského hospodaření.

Z něho jsou organizacím přidělovány finanční prostředky na zarybnění a údržbu revíru.

Brigádní povinnost se stanovuje na 15 hodin s možností jejího zaplacení.

Úlovky z revíru Kouřimka 1 jsou 6.430 ks ryb ve váze 4.988 kg.

1976

Členové naší MO se poprvé účastní závodů v lovu ryb udicí. Družstvo Plaňan ve složení Drobný, Syrovátka Vl., Jelínek obsadí 17 místo z 21 přihlášených.

Zavedením celokrajského hospodaření výrazně stoupá návštěvnost revíru Kouřimka 1.

Uloveno 9.077 ks ryb ve váze 6.315 kg, z toho kapra 2.794 ks ve váze 4.572 kg.

Aby byla zachována sportovní hodnota lovu, začíná být vysazována pouze ryba nedosahující zákonné lovné délky.

Na rybníku v Žabonosech proběhla druhá otrava melasou.

1977

V létě po rozsáhlých povodních začínají velké opravy hrází a výpustných zařízení.

V Žabonosech je do provozu dána rybářská chata.

1978

Do revíru jsou prvně vysazeny nové druhy ryb - amur bílý a tolstolobik.

1979

U místní organizace je založen nový útvar zabývající se chovem ryb - hospodářský odbor. Pro účely schůzování je v Plaňanech zakoupen objekt TESCO i současná klubovna.

1980

Počet členů dosahuje 250 osob. MO ztrácí rybník v Milčicích, který místní národní výbor přenechává MO Poděbrady.

Soutěžní družstvo v plavané se stává účastníkem krajské divize.

1981

12.června 1981 se koná první výborová schůze v rekonstruovaném objektu TESCO, který rybáři začínají využívat pod názvem „ Rybářský dům “.

Začíná rozsáhlá rekonstrukce třecích rybníčků „ U splavu “.

Povodí začíná dlouhodobě znečišťovat n.p. SPOFA Kouřim.

Do revíru je poprvé vysazen bolen dravý.

1982

MO Plaňany slaví 50.výročí založení. Jsou vydány upomínkové listy, jubilejní odznaky a uspořádána slavnostní schůze v místní Sokolovně.

V Plaňanech je zrušen cukrovar, hlavní znečišťovatel povodí. V Zalešanech a „U splavu“ jsou instalovány dřevěné objekty pro hospodářské účely.

1983

Je vybudováno výpustné zařízení a loviště na nově odbahněném rybníku v Zalešanech.

Organizace má 311 členů.

1984

Rybáři pomáhají při výstavbě zdravotního střediska v Plaňanech. Pokračuje soutěžní klání sportovních družstev „A“ a „B“ v krajské divizi.

1985

Na Okresním národním výboru je zahájeno jednání o odbahnění rybníku v Přebozech.

V okresním deníku „Kupředu“ vychází článek o vzorné práci s mládeží u rybářské organizace v Plaňanech. Rybáři uloví na udici 9.496 ks ryb o hmotnosti 7.478 kg, z toho kapra 3.553 ks o hmotnosti 5.496 kg.

18.srpna 1985 postihuje obec Plaňany a okolí zničující krupobití. Rybářům je zničena střecha u skladu nářadí „U Pecholdů“ a poškozena střech Rybářského domu.

Neobvyklý úkaz se stal na rybníku v Hradeníně. Do vodní hladiny udeřil blesk a zabil

5 ks generačních kaprů.

1986

Organizace má 535 členů. Na revíru Kouřimka 1 je uloven rekordní počet 10.099 ks ryb o hmotnosti 7.562 kg, z toho kapra 3.213 ks o hmotnosti 5.315 kg.

1987-88

Hospodářský odbor hospodaří na 11 chovných zařízeních (Přebozy, Bošice, Kocanda, Křečhoř, Hradenín, Zalešany, Vrbčany, Radim, Žabonosy tř., Plaňany obec, Plaňany „U splavu“), o celkové výměře 9,5 ha.

Je zahájeno odbahňování rybníku v Přebozech.

1989

Jsou zprovozněny prvé tři rybníky z budoucího rybochovného areálu „Za cukrovarem“.

Zásadní společenská změna v listopadu se promítá i do rybářské organizace.

1990

V tajných volbách je zvolen nový výbor. Za odstupujícího předsedu Ing. Ladislava Mašína nastupuje pan Miroslav Hampl ze Zalešan.

Nové vlastnické vztahy. MO ztrácí postupně rybníky v Křečhoři, Radimi a nádrž Kocandu.

Je dokončováno odbahnění rybníku v Přebozech. Rybáři zde staví nové výpustní zařízení, loviště a jalový přepad. Členská schůze odsouhlasuje setrvání organizace v celokrajském hospodaření bez omezení, t.j. bez soukromé vody.

1991

Rybník v Přebozech je napuštěn k chovným účelům.

Nové nákupy: ocelový kontejnér, plechová garáž, skladová buňka. Stav členů 557 osob. Úlovky na revíru Kouřimka 1 - 6.039 ks ryb o hmotnosti 5.863 kg, z toho kapr 2.653 ks o hmotnosti 4.373 kg.

1992

Výpověď z rybníku v Žabonosech od Obecního úřadu Žabonosy.

Rybník v Přebozech v rámci restitucí vrácen rodině Strakových. Od nich získán v pronájmu za 40 tis. resp. 50 tisíc ročně.

Rybník určen jako náhrada za sportovní rybník v Žabonosech.

1993

Zprovozněny další tři usazovací nádrže bývalého cukrovaru k chovu ryb.

Do funkce hlavního hospodáře nastupuje pan Vlastimil Verfl z Peček.

1994

V důsledku neodborné opravy stavidel uniká z rybníku v Žabonosech mnoho kubíků bahna, které úplně zdevastují tok Žabonoské struhy. Veškerá ryba zde uhyne. Obecní úřad ve Svojšicích ruší MO Plaňany pronájem rybníku v Bošicích.

1995

Stav členů 542 osob. Úlovky na revíru Kouřimka 1 - 7.851 ks o hmotnosti 5.914 kg, z toho kapr 3.102 ks o hmotnosti 4.453 kg.

1996

Zahájení výstavby nového skladu nářadí a zakoupení bývalé garáže a nocovny ČSAD v sousedství klubovny. K chovu ryb získány vodní nádrže v Cerhýnkách a v Cerhenicích.

Začala výstavba „Velkého“ rybníku za bývalým cukrovarem v Plaňanech.

1997

V létě velké povodně a záplavy. MO prodává chatu v Žabonosech.

Rybáři pomáhají při výstavbě rybníku „Velký“. Odstupujícího pana Vlastimila Verflastřídá ve funkci hlavního hospodáře pan Vladimír Syrovátka z Plaňan. MO má 580 členů, nejvíce v době trvání organizace. Na Kouřimce - Výrovce nedošlo k žádné otravě, výrazně stoupá čistota vody.

1998

Pokračuje výstavba nového skladu a rekonstrukce garáže ČSAD. V březnu proběhla kolaudace nového rybníku s názvem „Velký“ o výměře 1,8 ha.

V sousedství „Velkého“ je vybudován rybáři rybník „Štičí“o výměře 0,1 ha.

Závodní družstvo „A“ ve složení Syrovátka Vl., Bauer P., Syrovátka P. postoupilo do II. ligy v plavané. MO pořizuje novou vlečnou 80 m síť.

Do Výrovky je poprvé vysazen jelec - jesen.

1999

Rybáři provádí opravu stavidla „U splavu“. MO zajišťuje a financuje odbahnění Žabonoské struhy. V okolí Výrovky „U splavu“ dochází k navýšení břehů formou navážky.

Na revíru Kouřimka 1 je na udici uloveno 7.884 ks ryb o hmotnosti 6.451 kg, z toho kapra 2.371 ks o hmotnosti 4.536 kg.

2000

Organizace má 507 členů. Končí výstavba nového skladu nářadí a rekonstrukce garáže. MO tak získává soubor budov a staveb - rybářský areál.

MO dostává výpověď z nádrží v Cerhýnkách a v Cerhenicích. 23.srpna 2000 postihuje povodí větrná smršť s velkými následky na břehových porostech.

2001

V rybářském areálu je zmodernizováno sociální zařízení, zavedena přípojka vody a telefonu. Na rybníku v Zalešanech staví rybáři v hrázi novou opěrnou zeď.

Informace, které by
Vás mohly zajímat

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění
NEN

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15
2
16
17 18 19 20 21 22
1
23
1
24 25 26 27 28
1
29 30

CzechPointCzech POINT

Mapový portál


gis

Dotace a projekty

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí

Plaňany

Naše místní části Městys Plaňany