Menu
Městys Plaňany
PlaňanyOficiální internetové stránky
800 let městyse Plaňany
1222              2022
nahoru

Dokumenty


Knihovní řád Veřejné knihovny v Plaňanech

V souladu se zřizovací listinou knihovny Veřejné knihovny v Plaňanech, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 3 ze dne 23. 7. 2002 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 1. výpůjční služby

 2. meziknihovní služby

 3. informační služby

 1. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně.

 1. Knihovna poskytuje za úhradu registraci čtenářů. Tuto službu knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu za tuto službu může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

 1. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto řádu.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba na základě registrace a vydání průkazu čtenáře.

 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit. Další údaje jako e-mail či telefonní číslo jsou dobrovolné.

 3. Děti do 15 let se stanou čtenářem knihovny na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 4. Osobní údaje čtenáře bude knihovna zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto řádu.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 2. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi a Úřadu městyse Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany.

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může čtenář půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto Knihovního řádu s výjimkou dokumentů:

 1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

 2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

 3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

 4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8

Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je čtenář povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

 2. Čtenář může požádat ústně nebo písemně o rezervaci dokumentu.

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to čtenář před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další čtenář.

 2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 1. Čtenář je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 2. Čtenář nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 3. Čtenář ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu čtenář na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

 4. Jestliže čtenář nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení.

 5. Jestliže čtenář ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12

Ztráty a náhrady

 1. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 3. Čtenář je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

ČL. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:

 1. povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:

 1. nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

 1. Ztráta průkazu čtenáře:

 1. za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

 1. Čtenář je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).

 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.

 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy:

a) Ceník placených služeb a poplatků Veřejné knihovny v Plaňanech

b) Poučení o ochraně osobních údajů

 1. Ruší se Knihovní řád ze dne 24. 7. 2002.

 2. Tento Knihovní řád nabývá platnost dnem schválení zastupitelstvem městyse Plaňany a platí na dobu neurčitou.

V Plaňanech dne 4. 12. 2018 

Mgr. Martin S. Charvát, starosta městyse Plaňany
Mgr. Leona Sixtová, místostarostka, vedoucí knihovny

Příloha 1

Ceník placených služeb a poplatků Veřejné knihovny v Plaňanech

 1. Registrační poplatek čtenářů knihovny na 1 kalendářní rok od 1. 1. 2017 činí 100,- Kč.
 2. Sankční poplatky

Poplatky z prodlení platí čtenář za překročení výpůjční lhůty po měsíčním překročení výpůjční lhůty a dalších měsíčních intervalech:

 1. upomínka 10 Kč
 2. upomínka 20 Kč
 3. upomínka 30 Kč

Náklady za vymáhání pohledávek právní cestou hradí uživatel.

3. Ztráta nebo poškození knihovního dokumentu:

 • Pořizovací cena + 50 Kč nebo náhradní výtisk téhož díla (knihy).

Informace, které by
Vás mohly zajímat

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění
NEN

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

CzechPointCzech POINT

Mapový portál


gis

Dotace a projekty

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
 • Doručování SMS a e-mailů
 • Bezplatná služba
 • Jednoduchá a rychlá registrace
 • Možnost výběru kategorií zpráv
 • Jeden účet pro více služeb
 • Osobní údaje v bezpečí

Plaňany

Naše místní části Městys Plaňany