Vyhledávání

rozšířené vyhledávání
...
Plaňany

Etický kodex

Etický kodex pracovníků pečovatelské služby Plaňany

Etický kodex je soubor norem a pravidel, která jsou dodržována při poskytování sociální péče. Zaručuje zavádění a naplňování Standardů kvality sociálních služeb. Účelem etického kodexu je stanovit standardy chování zaměstnanců organizace a informovat uživatele sociální služby, jejich blízké i veřejnost o přístupu, který lze od služby očekávat.

 

Etické zásady

Pracovník dbá při své práci na dodržování lidských práv jednotlivců a skupin tak, jak jsou uváděny v Listině základních práv a svobod a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR.

Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnikum, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.

Pracovník respektuje právo každého člověka na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.

Pracovník musí upřednostnit své profesionální povinnosti a odpovědnost před soukromými zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni.

 

Pravidla etického chování pracovníků k uživatelům služby

Pracovník podporuje klienty k vědomí vlastní odpovědnosti. Při kontaktu s uživateli dbá na pravidla slušného chování a běžného společenského styku.

Pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva uživatelů služby.

Pracovník jedná s uživatelem služby nestranně, ctí uživatele jako rovnocenné bytosti a chová se k nim s respektem.

Pracovník chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení, zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděl při výkonu povolání, žádnou informaci o uživateli neposkytne bez jeho souhlasu.

Pracovník podporuje uživatele při aktivním hledání možností řešení problémů.

Pracovník svým jednáním a chováním napomáhá k vytváření nekonfliktního prostředí, chová se tak, aby nezavdal příčinu zcizení či poškození majetku klienta.

Oslovuje klienta přiměřeně jeho sociálnímu statutu (pane, paní, ev. Titulem).

 

Pravidla etického chování pracovníků k organizaci

Pracovník odpovědně plní své závazky a povinnosti, které má ke svému zaměstnavateli, ctí poslání, zásady a cíle poskytované služby.

Pracovník se podílí na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci.

Pracovník se podílí na tvorbě a praktickém uplatňování pracovních postupů pro zvýšení úrovně kvality poskytované služby.

Pracovník dbá o svůj odborný růst, účastní se odborných seminářů a výcviků, dbá na své celoživotní vzdělávání.

Ve svém vystupování dbá pracovník na zájmy organizace a informace, které podává, musí být v souladu s jeho kompetencemi. Pracovník svým chováním a kvalitou práce přispívá k dobrému jménu organizace.

Pracovník nesmí nikdy zneužívat oprávnění plynoucích z jeho pracovního postavení, je povinen nepřijímat v souvislosti s výkonem povolání žádné dary, jednat a rozhodovat nestranně, pomáhat bez diskriminace, dbát na to, aby uživatelé obdrželi všechny služby, na které mají nárok.

 

Pravidla etického chování ve vztahu ke spolupracovníkům

Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů, dodržuje pravidla slušného chování.

Pracovník respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů. Spolupracuje s nimi a snaží se o zvyšování kvality poskytované služby. Pracovník respektuje organizační strukturu společnosti, ke všem kolegům přistupuje s úctou, kritické připomínky k nim vyjadřuje vhodným způsobem na vhodném místě.

 

Závaznost etického kodexu

Tento etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance. Zaměstnavatel předá dokument novému pracovníkovi první den při nástupu do zaměstnání. Studentovi či dobrovolníkovi jej předává při nástupu na praxi, stáž apod. Nedodržování pravidel vyjádřených v tomto kodexu může být považováno za neplnění pracovních povinností pracovníkem PS Plaňany.

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

logoGoogle playapp

Svátek

Dnes je 18.6.2019

Svátek má Milan

Zítra má svátek Leoš

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den rovnosti žen a mužů